Пользовательское соглашение

Цей Договір є Договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України, і може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до всіх його умов.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ
(договір приєднання для суб’єктів господарювання)

Інтернет-магазин «Holland Flora» (надалі – «Постачальник» ), керуючись положеннями ст. 634, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, укласти Договір поставки, шляхом приєднання на визначених нижче умовах:
 
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Всі нижченаведені терміни та визначення в цьому Договорі використовуються в таких значеннях:
 
«Договір поставки» – цей договір, укладений між Постачальником та Покупцем, умови якого визначені нижче по тексту і можуть бути прийняті Покупцем шляхом його Акцепту, відповідно до ст. 634 ЦК України, з усіма додатками до нього, що формуються в процесі укладення та виконання договору.
 
* Договір поставки розміщується на Веб-сайті Постачальника (надалі - «Веб-сайт»). На вимогу Покупця, або за відсутності технічних умов для ознайомлення з договором, Покупцю надається електронна копія актуальної редакції договору у форматі PDF, шляхом відправлення на електронну пошту.
 
** Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати текст договору. Нова редакція договору набирає чинності з дня її публікації на Веб-сайті Постачальника, що вважається належним інформуванням Покупця. Постачальник розміщує на Веб-сайті повідомлення про зміну умов договору та додатково не інформує Покупця про зміни типового договору поставки. Якщо Покупець продовжує здійснювати замовлення після внесення змін у договір поставки, вважається, що він згідний з новими умовами договору та приймає їх.
 
«Постачальник» - юридична особа, фізична особа-підприємець, яка виконує обов’язки Постачальника за цим договором і вказана в рахунку на оплату, як одержувач платежу.
 
«Веб-сайт Постачальника» - https://hollandflora.com.ua. Веб-сайт надає Покупцеві можливість Реєстрації / Авторизації, а також (для зареєстрованого і авторизованого Покупця) можливість використання сервісів Веб-сайту.
 
«Акцепт» - повна й безумовна згода Покупця з усіма положеннями та умовами цього Договору без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Покупцем реєстрації на Веб сайті Постачальника та занесення обраного Товару у віртуальну корзину на Веб-сайті Постачальника.

«Особистий кабінет» – електронний інтерфейс доступу Покупця до сервісів Веб-сайту Постачальника з використанням особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль), які дозволяють однозначно ідентифікувати Покупця в процесі використання ним Веб-сайту. Особистий кабінет містить персональні дані, які вносяться під час створення облікового запису.
 
«Товари» - квіткова продукція, пропонована до продажу, і розміщена на Веб-сайті Постачальника.
 
«Додатки до договору» – будь-які документи (в електронній чи паперовій формі), які укладені на виконання цього Договору і містять посилання на цей Договір, які є невід’ємною частиною договору поставки.

«Електронний документообіг» - система обміну сканованими копіями документів на електронну адресу Постачальника: hollandflora.com.ua@gmail.com та/або на електронну адресу Покупця, вказану в Особистому кабінеті Покупця, з метою оперативного формування замовлення та поставки товару, які сторони визнають як оригінали документів, та зобов’язуються такими обмінятися при поставці товару. До одержання Сторонами підписаних оригіналів документів, їх скановані копії мають силу оригіналу.

«Представник Постачальника» – відповідальна особа, уповноважена від імені Постачальника здійснювати комунікацію з Покупцями, надавати інформацію та консультації щодо властивостей Товарів, отримувати та реєструвати від Покупців замовлення на поставку Товарів тощо.

«Покупець» або «Представник Покупця» - особа зазначена з заяві на приєднання до Договору або в заявці на замовлення товару, або в Особистому кабінеті Покупця, яка уповноважена вчиняти правочини та підписувати формуляри і/або видаткові накладні, приймати товар від імені Покупця.

«Склад Постачальника» – склад зберігання товару, торгова площадка, торгове приміщення Постачальника, яка є місцем зберігання/торгівлі/збуту товарів Постачальника.
 
«Перевізник»/«Спосіб доставки» - спеціалізована організація або приватна особа, сервіс таксі, сервіс «бла-бла-кар» і тому подібні сервіси. Перевізник/Спосіб доставки обирається Покупцем на власний розсуд. Всі ризики доставки товару обраним Покупцем перевізником/способом доставки несе Покупець.

«Територія дії договору» - вся територія України. При цьому, цей Договір не розповсюджується (не діє та не заявляється до приєднання) на області, райони, населені пункти, тощо, які хоч і відносяться до географічної території України, але є тимчасово окупованими (такі, як АР Крим), або знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції (ССО) чи інших заходів із забезпечення національної безпеки і оборони в Донецькій та Луганській областях або на лініях зіткнення, або на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або на таких територіях введено надзвичайний стан.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
2.1. Постачальник, після належного здійснення акцепту умов договору Покупцем, зобов’язується поставляти Покупцеві на території дії договору замовлені ним Товари, а Покупець зобов'язується належним чином оплачувати та приймати Товари в порядку та на умовах, передбачених цим Договором. 
2.2. Асортимент (номенклатура) Товарів, що може бути придбана Покупцем на умовах цього договору, їх вартість представлена на Веб-сайті Постачальника за адресою: hollandflora.com.ua 
2.3. Інші істотні умови договору поставки, не передбачені цим Договором визначаються у Замовленні Покупця на поставку Товарів серед запропонованих варіантів, зокрема, щодо асортименту, найменування, кількості Товару, умов оплати, місця поставки, умов поставки згідно правил ІНКОТЕРМС-2010, тощо. 
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 
3.1. До здійснення Акцепту умов договору Покупець повинен впевнитись, що всі умови Договору йому зрозумілі та він приймає їх безумовно і в повному обсязі, в іншому випадку, Покупець має утриматись від (акцепту) укладення Договору та звернутись за консультацією або роз’ясненнями до Постачальника.
3.2. Якщо умови Договору Покупцеві зрозумілі, для здійснення Акцепту умов Договору Покупець повинен зареєструватися в Особистому кабінеті, вказати назву (для юридичних осіб) прізвище ім’я по-батькові (для фізичних осіб – підприємців), своє місцезнаходження, ідентифікаційний код (обліковий номер картки платника податку), засоби зв’язку, прізвище ім’я по-батькові уповноважених осіб (якщо такі є), зручний спосіб доставки товару. 
3.3. Після реєстрації в Особистому кабінеті, Покупець може здійснювати вибір Товару представленого на Веб-сайті Постачальника та самостійно формувати Замовлення, заносячи обраний Товар у віртуальну корзину на Веб-сайті Постачальника. 
3.4. Цей Договір укладається шляхом занесення обраного Товару у віртуальну корзину на Веб сайті Постачальника. 
3.5. Здійснене в описаному вище порядку Замовлення автоматично приймається Постачальником до виконання. Покупець не має права відмовитись від зробленого Замовлення. 
3.6. Згідно з положеннями Закону України «Про електронну комерцію», ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вчинення Покупцем дій, зазначених у п.п. 3.2., 3.3., 3.4. цього Договору, є прийняттям пропозиції та приєднанням до Договору, а відтак Договір вважається укладеним, після чого для Покупця настає безумовний обов’язок оплатити замовлений Товар, а у Постачальника – поставити Покупцеві обраний та оплачений Товар.
 
4. ВАРТІСТЬ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ
4.1. Загальна ціна (вартість) Договору визначається виходячи із загальної вартості поставленого Товару. 
4.2. Оплата Товарів за цим Договором здійснюється в безготівковій формі на банківський рахунок, вказаний у виставленому рахунку на оплату, наступним чином: 
4.2.1. ВАРІАНТ А: 100% попередня оплата (для нових Покупців): 
4.2.1.1. Після здійснення замовлення товару Покупцем, Постачальник формує рахунок на оплату товару та впродовж 72 годин з моменту здійснення замовлення надсилає його Покупцеві. Вартість товару в рахунку вказується як в українських гривнях так і в євро. Рахунок надсилається на адресу електронної пошти або на месенджер за номером телефону, що вказані Покупцем в особистому кабінеті. 
4.2.1.2. Покупець зобов’язаний здійснити оплату Товарів протягом 2 (двох) банківських днів після надсилання йому рахунку. 
4.2.1.3. Покупець не має права посилатись на неотримання рахунку, якщо рахунок було надіслано Постачальником на адресу електронної пошти Покупця або на месенджер за номером телефону, що вказані Покупцем в особистому кабінеті. 
4.2.2. ВАРІАНТ Б: оплата з відстрочкою (для постійних Покупців): 
4.2.2.1. Оплата Товару Покупцем здійснюється у строк, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Товару Покупцем на складі Постачальника або з моменту передачі Товару Постачальником перевізнику, якого обрав Покупець. 
4.3. Покупець вважається таким, що виконав свої зобов’язання з оплати Товару з моменту зарахування коштів за відповідну партію Товару на поточний банківський рахунок Постачальника. 
4.4. Всі розрахунки по Договору здійснюються в безготівковому порядку в національній валюті України - гривні. 
4.5. У зв’язку з тим, що Товар має імпортну складову, Сторони домовилися, що у випадку, якщо на момент оплати Покупцем Товару, курс продажу Євро буде вищим за той, що існував на дату виставлення Рахунку Покупцю, то Покупець одночасно з проведенням розрахунку (здійсненням кожного платежу) здійснює Постачальнику доплату пропорційно збільшеного курсу продажу Євро, тобто, здійснює доплату курсової різниці валют - Євро відносно Гривні. При цьому, 
перерахунок розмірів вищевказаних платежів відповідно до зміненого курсу Євро, та розмір належної до сплати курсової різниці, розраховується та проводиться Покупцем самостійно. У випадку зменшення курсу продажу Євро на момент оплати Товару у порівнянні з курсом, існуючим на момент виставлення рахунку, курсова різниця Сторонами не враховується, а розмір оплати за Товар не підлягає коригуванню. 
Сторони визначили, що курс продажу Євро Сторони розуміють як курс продажу Євро, що буде вказаний на кінець робочого дня, що передує відповідній даті оплати, і зазначений на офіційному сайті АТ КБ «Приватбанк» (www. https://privatbank.ua/).
4.6. При здійсненні оплати Покупець зобов’язується забезпечити можливість ідентифікації такого платежу Постачальником (у призначенні вказується номер замовлення/рахунку). 
4.7. При наявній заборгованості Постачальник має право зарахувати кошти сплачені Покупцем на її погашення, при цьому в першу чергу погашаються суми штрафних санкцій та компенсацій відповідно до вимог ст. 534 ЦК України.
 
5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ 
5.1. Постачальник поставляє Покупцеві Товари з Нідерландів протягом 7 (семи) робочих днів, а з Еквадору протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня оформлення замовлення Покупцем в порядку визначеному п.3.3., п. 3.4. цього Договору, якщо інші терміни не погоджені сторонами.
5.2. При здійсненні Замовлення Покупець обирає один з варіантів поставки згідно правил ІНКОТЕРМС 2010: 
5.2.1. EXW - самовивіз Товару зі складу Постачальника, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Пестеля, 4.
5.2.1.1. При обранні Покупцем варіанту поставки на умовах самовивозу зі складу Постачальника, Постачальник забезпечує можливість для Покупця отримати (вивезти) замовлений товар зі складу що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Пестеля, 4. 
5.2.1.2. Зобов’язання Постачальника з поставки Товару вважаються виконаними в момент повідомлення ним Покупця про наявність Товару на складі Постачальника та його готовність до відвантаження. 
5.2.1.3. Приймання-передача Товару здійснюється Покупцем згідно видаткової накладної. Датою передачі Товару є дата складання видаткової накладної. 
5.2.2. При обранні Покупцем варіанту поставки CPT – Постачальник забезпечує передачу Товару перевізнику, якого обрав Покупець або забезпечує передачу Товару способом доставки який обрав Покупець. 
5.2.2.1. Всі ризики за схоронність Товару та якість транспортування під час перевезення Товару перевізником – несе Покупець. 
5.2.2.2. У випадку якщо перевізником не є спеціалізована організація із спеціалізованим транспортом - Покупець не вправі звертатись до Продавця з претензіями (вимогами, рекламаціями, тощо) щодо якості, комплектності, схоронності і т.п. Товару. 
5.2.2.3. У випадку обрання Покупцем поставки Товару на вказаній базисній умові (CPT), Покупець в термін до 3 (трьох) календарних днів з моменту передачі йому Товару та товаросупроводжувальних документів, зобов’язується повернути Постачальнику належним чином оформлені документи, що підтверджують отримання Товару. При порушенні Покупцем
вказаного строку повернення документів, Покупець втрачає право на подання рекламацій, яке встановлене розділом 3 Договору.
5.3. Постачальник зобов’язується безкоштовно зберігати замовлений і оплачений Покупцем Товар на власному складі але не довше 3 (трьох) діб. Після 3 (трьох) діб зберігання на складі, якщо Покупець не забрав товар або не повідомив якому саме перевізнику Постачальник має передати Товар – Постачальник вправі розпорядитися не забраним Покупцем Товаром на власний розсуд. Сплачені кошти за невивезений у строки Товар - не повертаються. 
5.4. Приймання товару здійснюється Покупцем відповідно до інструкції «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю», затвердженою постановою Держарбітражу при Радміні СРСР від 15.06.1965р. №П-6 і інструкцією "Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», затвердженою постановою Держарбітража при Радміні СРСР від 25.04.1966г. №П-7.
5.5. Передача Товару Покупцеві (його представнику, перевізнику) здійснюється лише за умови проведення Покупцем належного розрахунку за нього, згідно умов Договору та Рахунку, якщо сторони не домовились про інше. 
5.6. Датою поставки Товарів вважається дата передачі Товарів від Постачальника Покупцеві, його представнику або перевізнику згідно з видатковою/транспортною накладною (квитанцією, реєстром доставки тощо), підписаними Постачальником і Покупцем або уповноваженими представниками Сторін.
 
6. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ ТА УПАКОВКА. ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ 
6.1. Постачальник поставляє Товари в упаковці, що забезпечує збереження Товарів до моменту їхньої передачі Покупцеві. 
6.2. Приймання Товару за кількістю і за якістю здійснюється відповідно до „Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю”, затвердженої Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 року № П-7 та „Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю”, затвердженої Постановою Держарбітражу при раді Міністрів СРСР від 15 червня 1966 року № П-6. Претензії Покупця щодо кількості та якості (включаючи приховані недоліки) направляються ним та розглядаються Постачальником згідно із зазначеними вище Інструкціями з урахуванням положень цього розділу. 
6.3. При отриманні Товару на складі Постачальника Покупець (представник покупця) має перевірити Товар щодо кількості та якості. Претензії щодо якості Товару можуть бути заявлені Покупцем/представником тільки в момент приймання Товару. 
6.4. При поставці Товару за допомогою обраного Покупцем перевізника/способу доставки претензії Покупця, у випадку виявлення Товару неналежної якості, пред'являються не пізніше 24 годин з моменту здійснення поставки. При цьому Покупець має надати:
• макро і мікро фото, на яких має бути чітко видно тип і характер пошкоджень Товару, • загальне фото де має бути чітко видно весь обсяг пошкодженого Товару, • фото стікера на пакуванні з персональним логіном (кодом) Покупця. 
6.5. Покупець має документально довести, що з моменту передачі йому Товару (передачі його уповноваженій особі або перевізнику) Товар зберігався (перевозився) в належних умовах (з дотриманням відповідних температури та вологості). 
6.6. Звернення Покупця щодо неналежної якості придбаного Товару розглядаються Постачальником протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання. 
6.7. Претензії Покупця підлягають задоволенню, якщо Покупець доведе, що дефекти Товару виникли не внаслідок порушення Покупцем правил використання Товару або умов його перевезення чи зберігання.
6.8. Будь-які питання, пов’язані з придбанням Покупцем Товару неналежної якості, приймаються Постачальником на адресу електронної пошти для електронного документообігу.

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Жодна зі Сторін за Договором не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком обставин форс-мажору, таких як – повінь, пожежа, землетрус або інші стихійні лиха, воєнні дії, прийняття державними органами України нормативно-правових актів, що безпосередньо впливають на виконання Договору і виникли після укладання Договору. При настанні форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за цим Договором відстрочується на час дії вказаних обставин. 
7.2. Сторона, що не в змозі виконати свої зобов'язання в результаті дії форс-мажорних обставин повинна в письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання і припинення таких обставин протягом 5-ти днів з моменту їх настання (припинення). Несвоєчасне повідомлення про форс мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності. У будь-якому випадку форс-мажорні обставини повинні підтверджуватися відповідними документами, виданими ТПП України або іншими повноважними органами.
 
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за Договором, Покупець компенсує Постачальнику понесені останнім збитки, включаючи прямий збиток та втрачену вигоду, а також відшкодовує інші санкції, передбачені Договором та чинним законодавством України.
8.2. За порушення строків оплати Покупець зобов’язаний на вимогу Постачальника сплатити пеню в розмірі 1% від суми боргу за кожний день прострочення виконання зобов'язань за даним Договором, а також штраф у розмірі 20% від вартості неоплаченого Товару.
8.3. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання за цим договором припиняється через тридцять шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. 
8.4. За прострочення оплати, Покупець на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 33% (тридцять три проценти) річних від простроченої суми. Дані виплати є компенсаційними виплатами та не відносяться до штрафних санкцій. У випадку відстрочки оплати за товар та не виконання Покупцем зобов’язань щодо оплати товару у строки відстрочки, компенсаційні витрати нараховуються з дня поставки товару, згідно видаткових/товаротранспортних накладних.
8.5. Підставою для застосування штрафних санкцій чи стягнення компенсаційних виплат є факт порушення зобов'язання другою стороною. Стягнення застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення.
8.6. Сторона, яка потерпіла від правопорушення, має право пред’явити іншій стороні письмову вимогу (претензію) відповідно до вимог ст 222. Господарського кодексу України. За невиконання такої вимоги та ненадання пояснень чи заперечень у строки визначені цією статтею, винна сторона додатково сплачує штраф у розмірі 10% від суми претензії. 
8.7. У випадку якщо Покупець вчасно не вивезе Товар зі Складу Постачальника, Постачальник вправі нарахувати, а Покупець зобов’язаний сплатити вартість зберігання Товару на складі Постачальника за весь термін від дати коли Товар мав бути вивезений Покупцем до дня коли він фактично був вивезений або до дня коли Постачальник фактично припинив його зберігання, а також вартість його утилізації, у випадку коли Товар вивезений не був і зіпсувався. 
8.8. Припинення дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення вчиненні під час виконання умов договору.
8.10. При врегулювання спірних питань, якщо порушення були добровільно усуненні стороною порушником, інша сторона вправі відмовитись від стягнення штрафних санкцій чи їх частини.
 
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. Усі розбіжності і суперечки, що можуть виникнути між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
9.2. Сторони погодили, що місцем виконання цього Договору є місто Київ, тому, при відсутності згоди, усі суперечки між Сторонами вирішуються господарським судом м. Києва, згідно чинного законодавства України.

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
10.1. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» Покупець (Суб'єкт персональних даних) надає явну та беззаперечну згоду на обробку своїх персональних даних та персональних даних своїх представників Постачальнику (Володільцю бази
персональних даних, далі – Володільцю) на умовах, викладених нижче: 
10.1.1. Покупець надає згоду Володільцю на обробку таких персональних даних: 
а) прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса, громадянство, контактна інформація (домашня(і) адреса(и), номери прямого офісного, домашнього і мобільного телефонів, адреса електронної пошти та ін.);
б) відомості, що містяться в документах, які засвідчують особу, в тому числі паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків; 
в) будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Суб’єктом персональних даних Володільцю. 
10.1.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації господарських відносин (зокрема, у сфері обліку та фіксування даних про потенційних Покупців), адміністративних, податкових правовідносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
10.1.3. Суб'єкт персональних даних надає Володільцю згоду на вчинення з персональними даними нижченаведеного: 
а) підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань обліку потенційних покупців, а також внутрішніх документів з питань реалізації прав та обов’язків у сфері господарських правовідносин і захисту економічних інтересів Володільця; 
б) ведення бухгалтерського та податкового обліку; 
в) складання та подання звітності до контролюючих органів; 
г) вчинення інших дій, що вимагають обробки персональних даних. 
10.1.4. При обробці персональних даних Володілець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.
Обробка персональних даних Володільцем здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком знеособлення персональних даних та у випадку їхньої загальнодоступності; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства. 
10.1.5. Суб'єкт персональних даних має право: 
а) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
б) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
в) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 
г) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 
ґ) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 
д) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
е) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
є) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
ж) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 
10.1.6. Суб'єкт персональних даних повідомлений про те, що він (вона) у будь-який момент часу, письмово звернувшись до Володільця, має право запросити перелік імен і адрес будь-яких одержувачів персональних даних, ознайомитися з персональними даними, звернутися з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання і обробки персональних даних або ж вимагати внесення будь-яких необхідних змін до персональних даних для їх уточнення. 
10.1.7. Персональні дані передаються розпорядникам баз даних та третім особам, яких визначає Володілець самостійно. Суб’єкт персональних даних погоджується з тим, що Володілець має право на таку передачу, крім випадків, передбачених законом. 
10.1.8. Висловлена в цьому розділі Згода діє протягом невизначеного строку. Суб'єкт персональних даних може відкликати свою згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, які пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.
10.1.9. Приєднуючись до умов цього Договору, Суб’єкт персональних даних визнає та підтверджує, що він: 
а) повідомлений про права у зв'язку з включенням інформації про нього до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються; 
б) не має застережень стосовно обмеження права Володільця на обробку своїх персональних даних. 
10.2. Покупець надає Постачальнику згоду на отримання інформаційних повідомлень та ділових пропозицій від Постачальника за допомогою поштових служб, служб коротких повідомлень (SMS), месенджерів та електронної пошти, тощо.
 
11. ІНШІ УМОВИ 
11.1. Покупець погоджується з тим, що всі повідомлення, Прайс-листи та інші документи, якими обмінюються Сторони у зв’язку з виконанням Договору поставки в електронному вигляді, мають юридичну силу та прирівнюється до документів, складених у письмовій формі.
 
12. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту: https://hollandflora.com.ua ( далі – Сайт).
 
Інтернет-магазин Holland Flora відповідально ставиться до дотримання права кожного відвідувача нашого Сайту на конфіденційність персональних даних і вживає найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу. 
Використовуючи сайт цього інтернет-магазину, користувач (надалі – Користувач) підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами цієї політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
 
Користувач не має права використовувати Сайт, якщо не згодний та не погоджується з умовами цієї політики конфіденційності.
 
Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних. 
Чинна політика конфіденційності стосується лише Сайту інтернет-магазину Holland Flora. Цей інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті. 
Обробка персональних даних здійснюється лише за згодою суб’єкта персональних даних.
  
У цій політиці конфіденційності використовуються такі терміни: 
 
Адміністрація сайту інтернет-магазину (надалі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені інтернет-магазину Holland Flora, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 
Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних. 
Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа. 
 
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 
 
Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Адміністратором Сайту або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави. 
Загальнодоступні джерела персональних даних - довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних. 
 
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 
 
Користувач Сайту (Покупець/Споживач) – суб’єкт персональних даних. Фізична особа, яка відвідує Сайт інтернет-магазину Holland Flora для придбання, замовлення продукції/послуг або яка має намір придбати чи замовити продукцію та персональні дані якої обробляються. Така фізична особа повинна володіти необхідним обсягом дієздатності. Інтернет магазин Holland Flora не може збирати та обробляти інформацію від фізичної особи, яка не досягла 18 років. Згода на обробку персональних даних таких осіб повинна надаватися законними представниками такої неповнолітньої/малолітньої особи. 
 
Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. 
 
Обліковий запис Користувача – це відомості про Користувача надані ним під час заповнення полів на Сайті інтернет-магазину Holland Flora, які дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача в процесі використання ним Сайту інтернет-магазину. Обліковий запис створюється Користувачем під час реєстрації на Сайті інтернет-магазину. Для отримання доступу до свого
Облікового запису Користувач використовує повідомлені ним при реєстрації адресу електронної пошти та пароль. 
 
Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.
 
Відповідальна особа – визначена власником чи розпорядником персональних даних особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних.
 
1. Мета збору та обробки персональних даних Користувача 
1.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних». 
1.2. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту інтернет-магазину Holland Flora може використовувати для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, укладених через Сайт: https://hollandflora.com.ua, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також: 
-реєстрації та авторизації Користувача на Сайті інтернет-магазину Holland Flora; 
-надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів інтернет-магазину Holland Flora; 
-створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач надав згоду на створення облікового запису; 
-надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту; 
-оформлення та розміщення замовлення на товари та послуги; 
-виконання Продавцем умов договору купівлі-продажу товару на відстані; 
-доставки товарів, що замовив Користувач; 
-встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки запитів, замовлень, заявок від Користувача; 
-визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства; -підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
-обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем; -маркетингових цілей; 
-аналіз зручності Користування Сайтом. 
1.3. Якщо Користувач погодився отримувати інформацію про нові продукти й спеціальні пропозиції, Інтернет-магазин Holland Flora обробляє його дані, щоб надіслати йому свою комерційну (рекламну) інформацію, наприклад, щодо поточних програм лояльності, акцій, спеціальних пропозицій або розпродажі тощо. 
1.4. Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки. 
1.5. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних власник персональних даних повинен отримати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 
2. Склад персональних даних, які підлягають обробці 
2.1. Інтернет-магазин Holland Flora обробляє ті або інші персональні дані, залежно від мети обробки, які, загалом, будуть такими: 
- ім’я та прізвище Користувача (Покупця/Споживача); 
- адреса електронної пошти; 
- стать (обравши форму звертання пані/пан); 
- адреса доставки; 
- номер телефону; 
- дата народження (надається за бажанням Користувача (Покупця/Споживача); - інформація про придбання, замовлення, повернення; 
- комерційна інформація (у випадку, якщо Користувач підписався на нашу розсилку); 
- інформацію про підключення, географічне положення, перегляди (якщо Користувач взаємодіє з нами з мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою);
2.2. У випадку, якщо Покупець розриває договір та повертає товар належної якості або інтернет магазин Holland Flora задовольняє його скаргу щодо повернення товару неналежної якості і здійснює повернення коштів безпосередньо на його банківський рахунок, Покупець повинен
зазначити відповідний номер банківського рахунку, на який Інтернет-магазин Holland Flora може перерахувати розмір такого повернення.
 
3. Правові підстави обробки даних 
3.1. Для забезпечення захисту персональних даних Користувачів, ця Політика конфіденційності розроблена інтернет-магазином Holland Flora з урахуванням положень законодавства України, зокрема: Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів. 
3.2. Адміністрація інтернет-магазину Holland Flora обробляє персональні дані Користувача лише у разі наявності його згоди, наданої під час реєстрації на Сайті інтернет-магазину Holland Flora та створення Користувачем облікового запису. Під час створення облікового запису, натиснувши позначку «Створити обліковий запис» Користувач погоджується з Політикою конфіденційності та надає згоду на обробку персональних даних.
3.3. Згода на обробку персональних даних може відбуватися шляхом проставлення відповідної відмітки на сайті https://hollandflora.com.ua у графі «Я надаю згоду на обробку персональних даних та погоджуюсь з Політикою конфіденційності», або в графі «Посещая сайт и/или регистрируясь на сайте в качестве пользователя, Вы полностью соглашаетесь с Пользовательским соглашением».
3.4. Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Відсутність згоди на обробку персональних даних не надає можливість зареєструватися на Сайті інтернет-магазину Holland Flora, користуватися обліковим записом, оформлювати замовлення, послуги, купувати товари на Сайті інтернет-магазину Holland Flora. Згода Користувача надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства. 
3.5. Інтернет-магазин не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації і не здійснює контроль за її актуальністю. Інтернет-магазин Holland Flora виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної, неточної, неповної, 
помилкової чи неактуальної інформації несе Користувач (Покупець/Споживач). 
3.6. Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних).
3.7. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 
3.8. Політика конфіденційності обов’язкова також для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків.
 
4. Права Користувача у зв’язку з передачею та обробкою персональних даних: 
4.1. У зв’язку з обробкою ваших персональних даних Користувач (суб'єкт персональних даних) має право:
- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством України; 
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 
- на доступ до своїх персональних даних; 
- отримувати не пізніше, як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 
- пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із відмовою обробки своїх персональних даних; 
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. Також, право відкликати свою згоду на збір та обробку персональних даних в будь-який час без зазначення причин. Запит може бути про відкликання згоди на обробку частково, наприклад відкликання згоди на отримання комерційної інформації, або про відкликання згоди на обробку повністю. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних повністю обліковий запис Користувача на Сайті Інтернет-магазину Holland Flora видаляється, а дані більше не обробляються. Відкликання згоди не вплине на жодну здійснену раніше діяльність. 
- на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 
- звертатися із скаргами на обробку персональних даних до уповноважених органів або до суду; 
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 
- відкликати згоду на обробку персональних даних; 
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4.2. Адміністрація інтернет-магазину Holland Flora зобов’язана інформувати Користувача про вжиті дії не пізніше, ніж протягом 1-го (одного) календарного місяця з дати отримання кожного з запитів Користувача. 
 
5. Період зберігання персональних даних 
5.1. Строк дії згоди на обробку персональних даних необмежений. У будь-якому випадку, тривалість зберігання персональних даних буде залежати від цілей та мети обробки, які наводяться у цій Політиці конфіденційності, але не більше ніж 10 років. 
5.2. Адміністрація інтернет-магазину Holland Flora зберігає дані Користувача до моменту видалення облікового запису Користувача на Сайті: https://hollandflora.com.ua Обліковий запис Користувача може видалятися за його запитом, а також у разі відкликання згоди Користувача на обробку персональних даних, відмови від обробки персональних даних або вимоги про їх видалення. 
5.3. У системах інтернет-магазину Holland Flora зберігатиметься тільки архівна інформація, яка пов’язана зі збереженням даних про, наприклад, транзакції, будь-які претензії, які Користувач може мати, зокрема протягом встановленого нормативно-правовими актами гарантійного строку або у зв’язку із законодавством, яким регламентується діяльність інтернет-магазину Holland Flora. 
5.4. Після того, як Користувач (суб’єкт персональних даних) перестав бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.
 
6. Спілкування щодо персональних даних 
6.1. Будь-які повідомлення або запити, пов’язані з персональними даними, можна надсилати адміністрації інтернет-магазину Holland Flora зручним для Користувача способом, за допомогою відкритих контактних даних. 
 
7. Довіреність на обробку персональних даних 
7.1. Інтернет-магазин Holland Flora може доручити обробку персональних даних діловим партнерам, якщо це необхідно для здійснення транзакцій, наприклад для підготовки товарів, що замовив Користувач, а також для відправлення товарів або передачі комерційної інформації (останнє стосується тих Користувачів, які погодилися отримувати комерційну інформацію), або для інших цілей, досягнення яких потрібно для належного виконання замовлень Користувачем. 
7.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України. 
7.3. Користувач погоджується з тим, що адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину, включаючи доставку товару. 
7.4. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача (суб'єкта персональних даних) на обробку цих даних, наданий володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. 
Доступ до персональних даних Користувача третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.
 
8. Електронні комерційні повідомлення – розсилка. Відмова підписки на електронну розсилку 
8.1. Користувач може підписатися на розсилку від адміністрації Сайту, зазначивши свою адресу електронної пошти або номер телефону й погодившись на обробку персональних даних із метою отримання комерційної та маркетингової інформації електронною поштою або в текстових повідомленнях. Адміністрація Сайту використовує розсилку новин і текстових повідомлень для інформування про останні пропозиції (наприклад, про нові товари, послуги, спеціальні пропозиції, 
акції, знижки або розпродаж). 
8.2. Користувач має право контролювати отримання електронних комерційних повідомлень Інтернет-магазину Holland Flora.
8.3. Користувач може в будь-який час відмовитися від підписки на розсилку новин і текстових повідомлень.
 
9. Файли cookies 
9.1. Для роботи Сайту інтернет-магазину Holland Flora використовуються файли cookies. Файли cookies – це невеликі файли, які дозволяють пристроям, які застосовується Користувачами для перегляду веб-сторінок (наприклад, комп’ютер, смартфон), зберігати деяку інформацію про його пристрій. Інформація, яка записана в файлах cookies, використовується, наприклад, з рекламною та статистичною метою та для адаптації Сайту інтернет-магазину Holland Flora до індивідуальних потреб Користувача. Він може змінити налаштування файлів cookies у своєму веб-браузері. Якщо налаштування залишаться незмінними, файли cookies зберігатимуться на пристрої. Зміна налаштувань cookies може обмежити функціональність Сайту інтернет-магазину Holland Flora. 
9.2. Користувач може управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати cookies файли з Сайту в будь-який час шляхом модифікації конфігурації браузеру. 
9.3. Якщо Користувач не бажає використовувати cookies файли на Сайті, то Користувач повинен спочатку відключити cookies файли на своєму браузері. 
9.4. Продовжуючи користування Сайтом, Користувач приймає політику інтернет-магазину Holland Flora з використання cookies файлів.

10. Безпека та захист персональних даних 
10.1. Інтернет-магазин поважає конфіденційність персональних даних своїх Користувачів (покупців/споживачів) і докладає всіх зусиль, використовуючи найсучасніші технології, задля забезпечення захисту персональних даних Користувача. 
10.2. Всі фізичні, електронні та управлінські заходи приймаються для забезпечення безпеки системи інтернет-магазину Holland Flora. Всі дані зберігаються та резервуються на захищених серверах. 
10.3. Дані, отримані на Сайті, передаються через протокол https, що забезпечує безпечну передачу даних. 
10.4. На сторінках, де Користувач надає платіжні реквізити на Сайті, можна помітити, що в правому рядку адреси (залежно від використовуваного браузера) з’являється зображення блокування або ключа, а перші літери, що з’являються в цьому рядку адреси змінюють http на https. Якщо Користувачу це видно, то він може бути впевнений, що дані користувача передаються в зашифрованому вигляді і не доступні для перегляду третьою стороною.
 
11. Додаткові умови 
11.1. Інтернет-магазин Holland Flora має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку.
11.2. Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 
11.3. Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Політики конфіденційності надсилаються на адресу інтернет-магазину Holland Flora або шляхом відправки електронного листа на електронну адресу.

Поддержка